MARPROM SERV

Securitatea si Sanatatea in Munca

Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, in concordanta cu noile prevederi ale legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 precum si a celorlalte reglementari in vigoare aplicabile, va oferim urmatoarele servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
1.    Evaluarea factorilor de risc de accidentare si de imbolnavire profesionale si stabilirea nivelului de risc global;
2.    Elaborarea planului de prevenire si protectie
  • Organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
1.    Intocmirea  continutului instruirii angajatilor;
2.    Verificarea insusirii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instructiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
3.    Elaborarea  tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
4.    Elaborarea programelor de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
5.    Elaborarea  graficului anual de instruire pe categorii de personal si locuri de munca;
6.    Elaborarea  de teste privind verificarea cunostintelor insusite dupa fiecare instruire;
7.    Efectuarea  instruirilor specifice  pe categorii de personal si consemnarea efectuarii  acestora in fisele individuale de instruire;
  • Intocmirea documentatiei privind managementul SSM
1.    Decizii/instructiuni privind organizarea si indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform art.15 din HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2.    Monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3.    Elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru si difuzarea acestora in intrprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator ;
4.    Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5.    Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute  la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
6.    Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
7.    Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor ar. 101-107 si asigurarea ca tori lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui ;
8.    Evidenţa meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
9.    Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
10.    Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau controlul psihologic periodic;
11.    Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea in scris, a angajatorului asupra deficentelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
12.    Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de  securitaţe şi sănătate pentru utilizarea in munca de catre lucrători a  echipamentelor de muncă;
13.    Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie conform prevederilor din Hotărârea Guvernului  nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
14.    Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 si intocmirea evidenţelor
15.    Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din     întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 319/2006;
16.    Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
17.    Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
18.    Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
19.    Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligatiilor si atributiilor  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
20.    Urmarirea actualizarii planului de avertizare , a planului de protectie si prevenire  si a planului de evacuare;
21.    Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr.1048/2006;
22.    Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati ;
23.    Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca ;
24.    Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta ;
25.    Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de Hotararile Guvernului emise in temeiul art.51 alin.(1) lit.b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare sau mobile.
26.    Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
27.    Evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia securitatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive ;
Preturile se stabilesc in functie de necesitatile pentru conformarea cu legislatia aplicabila activitatii societatii, numarul de angajati si  complexitatea activitatilor desfasurate.
 
Contactati-ne pentru a obtine o oferta personalizata.
 
 
 
Copyright Marprom Serv 2014